gitxorhurd mankavarjkana rektor janna karen trchunyan1