hpth shrjanavar diana galoyan vahagn xachaturyan vahram dumanyan2