jensen huang nvidea tnoren mikrochip blackwell

Ջենսեն Հուանգ

Nvidia ընկերության գլխավոր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը ներկայցնում է նոր Blackwell միկրոչիպը