ԳլխավորԼուր

Փոփոխություններ ավարտական քննությունների և դասարանից դասարան փոխադրման կարգում

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով փոփոխություններ են կատարվել սովորողների ամփոփիչ ստուգման, փոխադրման և ավարտման կարգում, հայտնում են ԿԳՄՍՆ-ից։

Փոխադրում՝ դասարանից դասարան

1-ին դասարանում սովորողը փոխադրվում է հաջորդ դասարան գիտելիքների անհրաժեշտ նվազագույնի յուրացման պայմանով, բնութագրման միջոցով:

2-րդ, 3-րդ, 5-8-րդ, 10-րդ, 11-րդ դասարանների ուսումնական բոլոր առարկաներից տարեկան 4-10 միավոր գնահատված սովորողը փոխադրվում է հաջորդ դասարան: Միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանում հոսքային ուսուցում իրականացնող կամ մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցների 10-րդ և 11-րդ դասարանների սովորողները փոխադրվում են հաջորդ դասարան փոխադրական քննությունների միջոցով, որոնք անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ըստ հաստատության հայեցողության։ Քննական առաջադրանքները մշակվում են դպրոցի մեթոդական միավորումների կողմից:

Գնահատում

Փոխադրական գրավոր քննությունները գնահատվում են 20, բանավոր քննությունները՝ 10 միավորային համակարգերով։ Բանավորի դեպքում դրական է համարվում 4-10, գրավորի դեպքում՝ 8-20 միավորը։

Ինտելեկտուալ (մտավոր) զարգացման խանգարմամբ պայմանավորված՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների՝ հաջորդ դասարան փոխադրումը կատարվում է անհատական ուսուցման պլանով իրականացված գնահատման հիման վրա՝ ուսուցչի կողմից:

«Ֆիզկուլտուրա», «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկաների պարապմունքներից առողջական վիճակի պատճառով սովորողի ազատված լինելը, ինչպես նաև չդասավանդվելու պատճառով որևէ առարկայից տարեկան գնահատական չունենալը չի ազդում նրա` հաջորդ դասարան փոխադրվելու կամ դպրոցն ավարտելու վրա:

Ուսումնական առարկաներից տարեկան գնահատականներ նշանակում են դասավանդող ուսուցիչները ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում: Տարեկան գնահատականները որոշվում են կիսամյակային գնահատականների հանրագումարների միջինացման արդյունքում:

4-րդ դասարանի ամփոփիչ ստուգում

4-րդ դասարանում անցկացվում է գիտելիքների ստուգում «Մայրենի» (գրավոր) և «Մաթեմատիկա» (գրավոր) առարկաներից, ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համար՝ նաև «Ռուսաց լեզու» (բանավոր), ազգային փոքրամասնությունների դասարանների համար՝ իրենց մայրենի լեզվից և գրականությունից (բանավոր): Առաջադրանքները կազմվում են դպրոցի մեթոդմիավորումների կողմից:

Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողների համար «Մաթեմատիկա» առարկայի թեստերը կազմվում են ռուսերենով։

9-րդ դասարանի ավարտական քննություններ

«Հայոց լեզու» և «Մաթեմատիկա» առարկաներից անցկացվում են կենտրոնացված քննություններ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի (ԳԹԿ) կողմից հաստատված քննական կենտրոնում՝ գրավոր։

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներն ավարտական քննությունները կարող են հանձնել իրենց դպրոցում կամ կենտրոնացված՝ ըստ սովորողների, անհրաժեշտության դեպքում՝ ծնողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի ընտրությամբ։ Հատուկ հանրակրթական դպրոցներում սովորողները քննություններ հանձնում են իրենց հաստատություններում։

9-րդ դասարանի համար ավարտական քննություններ են նախատեսված նաև

Գրականությունից (բանավոր),

Օտար լեզվից (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, այլ լեզուներ)՝ սովորողի ընտրությամբ, բանավոր:

Բնագիտությունից («Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» առարկաներ՝ սովորողի ընտրությամբ) այս տարի կանցկացվի գրավոր քննություն, իսկ 2022-2023 ուսումնական տարվանից սկսած՝ լաբորատոր փորձերի հիման վրա՝ բանավոր:

Հայոց պատմությունից (բանավոր),

Ֆիզկուլտուրայից (նորմատիվների հանձնում),

Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողները քննություն են հանձնում նաև «Ռուս գրականություն» առարկայից (բանավոր), իսկ ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողները` իրենց մայրենի լեզվից և գրականությունից (բանավոր):

• Բանավոր քննությունները կարող են կազմակերպվել երկու և ավելի օրերի ընթացքում՝ կախված հաստատության սովորողների թվից:

• Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողների համար «Ռուս գրականություն» առարկայի, իսկ ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողների համար իրենց մայրենի լեզվի և գրականության առաջադրանքները կազմվում են հաստատության մեթոդմիավորումների կողմից:

• «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ավարտական քննությունն անցկացվում է նորմատիվների հանձնմամբ՝ ըստ 10 միավորային համակարգի:

• Բացի կենտրոնացված քննություններից՝ մնացած առարկաների քննությունները սովորողները հանձնում են իրենց հաստատությունում:

• Ավարտական քննություններից դրական միավոր չստացած սովորողների համար հուլիսի 2-8-ը կամ օգոստոսի 20-30-ը ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպվում է վերաքննություն։

«Հայոց լեզու» և «Մաթեմատիկա» առարկաներից վերաքննություններն անցկացվում են կենտրոնացված՝ ԿԳՄՍ նախարարի կողմից հաստատված քննական կենտրոններում:

• 9-րդ դասարանի սովորողը չի փոխադրվում հաջորդ դասարան և կրկնում է տվյալ ուսումնական տարվա դասընթացը, եթե չի ներկայացել վերաքննությանը կամ վերաքննությունները հանձնելուց հետո առնվազն մեկ ուսումնական առարկայից չի ապահովել դրական միավոր (1-3 միավոր՝ բանավորի դեպքում, 1-7 միավոր՝ գրավորի դեպքում):

12-րդ դասարանի ավարտական քննություններ

• 12-րդ դասարանում հունվար կամ հունիս ամիսներին անցկացվում են պետական ավարտական քննություններ «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» (գրավոր), «Մաթեմատիկա» (գրավոր), «Հայոց պատմություն» (գրավոր) առարկաներից։

• Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողները քննություն են հանձնում նաև «Ռուս գրականություն» առարկայից (բանավոր), իսկ ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողները` իրենց մայրենի լեզվից և գրականությունից (բանավոր):

• Եթե 12-րդ դասարանի սովորողն առողջական խնդրի պատճառով հունվար ամսին չի ներկայացել պետական ավարտական որևէ քննության, ապա տվյալ առարկայից պետական ավարտական քննությունը պետք է հանձնի հունիսին:

• Հունվար ամսին պետական ավարտական որևէ քննությունից անբավարար գնահատվելու դեպքում 12-րդ դասարանի սովորողը տվյալ առարկայից պետական ավարտական քննությունը պետք է հանձնի հունիսին:

• Պետական ավարտական որևէ քննական առարկայից անբավարար գնահատված լինելու կամ քննությանը չներկայանալու դեպքում 2-րդ կիսամյակում տվյալ առարկան տվյալ սովորողի համար դառնում է պարտադիր ուսումնասիրության առարկա:

• Ավարտական և պետական ավարտական քննական առարկաների առաջադրանքները կազմվում են ԳԹԿ-ի կողմից։

• Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համար «Ռուս գրականություն» առարկայի, ազգային փոքրամասնությունների դասարանների համար իրենց մայրենի լեզվի և գրականության առաջադրանքները կազմվում են դպրոցի մեթոդմիավորումների կողմից:

«Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ստուգարքն անցկացվում է նորմատիվների հանձնմամբ՝ որևէ քննաշրջանի ընթացքում: